ทําไมต้องเลือก PEO ประเทศไทย

หากคุณต้องการทํางานในประเทศไทยโดยไม่ต้องปวดหัวกับการเรียนรู้กฎหมายการจ้างงานที่ซับซ้อน การใช้บริการ PEO ในประเทศไทยโดยทั่วไปเป็นทางเลือกที่ดี

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาประเทศไทยเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกสำหรับผู้คนและธุรกิจที่ต้องการย้ายถิ่นฐาน

เหตุผลสําคัญ ได้แก่ เศรษฐกิจแบบไดนามิกของประเทศ ความต้องการในการพัฒนาของประชากร และวิถีชีวิตที่ยอดเยี่ยมที่ผู้คนสามารถคาดหวังได้จากการใช้ชีวิตที่นั่น

ในขณะที่บริษัทและผู้ประกอบการสามารถมองหาที่ทางธุรกิจของพวกเขาในสภาพแวดล้อมที่อุตสาหกรรมยังไม่อิ่มตัวได้อย่างง่ายดายแล้ว บุคคลทั่วไป (เช่น ฟรีแลนซ์ Digital Nomad) ก็แสวงหาชีวิตแบบสบาย ๆ  ไม่เร่งรีบ ที่ให้พวกเขาสามารถทํามาหากินได้ดีและเพลิดเพลินไปกับทิวทัศน์ที่สวยงามของประเทศไทย

ค่าเงิน
บาทไทย
เมืองหลวง
กรุงเทพมหานคร
ภาษาราชการ
ไทย
รอบบัญชีเงินเดือน
รายเดือน

ภาพรวมเศรษฐกิจในไทย

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับสองของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รองจากอินโดนีเซีย  และทําหน้าที่เป็นหมุดหมายทางเศรษฐกิจสําหรับประเทศเพื่อนบ้านที่กําลังพัฒนา การลงทุนจากภาครัฐคาดว่าจะยังคงเป็นตัวขับเคลื่อนหลักในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า โดยเพิ่มขึ้นตามแผนโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาลเพื่อส่งเสริมการลงทุนภาคเอกชนและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

ประเทศไทยมีการปรับปรุงทางสังคมและเศรษฐกิจที่ไม่ธรรมดาในช่วงสี่ทศวรรษที่ผ่านมา โดยเปลี่ยนจากประเทศที่มีรายได้ต่ำเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางระดับบนในเวลาไม่ถึงชั่วอายุคน เพราะการเติบโตที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องและการลดความยากจนอย่างมีนัยสําคัญ ประเทศไทยได้กลายเป็นตัวอย่างความสําเร็จในการพัฒนาที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง การเติบโตนี้ส่งผลให้เกิดการสร้างงานหลายล้านตําแหน่ง ทําให้ผู้คนหลายล้านคนหลุดพ้นจากความยากจน มีความก้าวหน้ามากมายในสวัสดิการด้านต่าง ๆ  เด็ก ๆ ได้รับการศึกษามากขึ้น ทุกคนมีประกันสุขภาพ และประกันสังคมรูปแบบอื่น ๆ ก็ดีขึ้นเช่นกัน

ภาพรวมทางการเมืองของประเทศไทย

ประเทศไทยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข พระมหากษัตริย์เป็นประมุขแห่งรัฐและสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันที่สืบทอดทางสายเลือด ตามจารีตประเพณีเขามีอํานาจโดยตรงเพียงเล็กน้อย แต่ได้รับความเคารพและมีอํานาจทางศีลธรรมอย่างมาก ซึ่งถูกใช้ในการแก้ไขวิกฤตการณ์ทางการเมืองและสร้างความมั่นคงของชาติในบางโอกาส ปัจจุบันรัฐบาลมีอํานาจอย่างเป็นทางการโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาล และมีอํานาจบริหารทั้งหมดรวมถึงการออกกฎหมายและการดําเนินงานประจําวันของประเทศ

ประเทศไทยได้จัดการเลือกตั้งทั่วไปในเดือนมีนาคม 2562 เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่การรัฐประหารปี 2557 โดยใช้ระบบใหม่ที่ซับซ้อนซึ่งให้อํานาจแก่พรรคเล็กและกองทัพ ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้ประกาศยุติการปกครองของทหารในขณะที่ยังคงยึดอํานาจในฐานะนายกรัฐมนตรี

ระเบียบการจ้างงานในประเทศไทย

แหล่งที่มาหลักของกฎหมายการจ้างงานในประเทศไทยคือพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งครอบคลุมประเด็นทั่วไปในอุตสาหกรรมสัมพันธ์ สิทธิการลา การจ่ายค่าจ้างและอื่น ๆ ภายใต้กฎหมายแรงงานของประเทศไทย การจ้างงานทุกประเภทได้รับการคุ้มครองไม่ว่าจะเป็นงานประจำ งานพาร์ทไทม์ หรืองานแบบสัญญาพิเศษ ในการทํางานในประเทศไทยชาวต่างชาติทุกคนจะต้องถือวีซ่าและใบอนุญาตทํางาน ด้วยการเลือกใช้บริการ PEO ในประเทศไทยคุณไม่จําเป็นต้องดิ้นรนเพื่อเรียนรู้กฎเหล่านี้ทั้งหมด

วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันลา

ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ลูกจ้างที่ทํางานในประเทศไทยมีสิทธิได้รับวันหยุดนักขัตฤกษ์อย่างน้อย 13 วันต่อปี โดยแต่ละบริษัทสามารถเลือกอย่างน้อย 13 วันจาก 25 วันหยุดนักขัตฤกษ์ต่อปี

พนักงานที่ทํางานอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาอย่างน้อยหนึ่งปีมีสิทธิ์ลาพักร้อนอย่างน้อย 6 วันต่อปี อย่างไรก็ตาม นี่เป็นเพียงข้อกําหนดทางกฎหมาย และในทางปฏิบัตินายจ้างส่วนใหญ่จะเสนอให้พนักงานลาหยุดพักร้อนโดยได้รับค่าจ้างประมาณ 10-15 วันต่อปี โดยบางบริษัทสามารถยกยอดวันลาพักผ่อนไปในปีถัดไปได้ได้ การลาประเภทอื่น ๆ รวมถึงการลาสมรส การลาไปงานศพ และการลาเพื่อรักษาตัวในโรงพยาบาล ซึ่งจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของนายจ้างชาวไทย

พนักงานหญิงที่ตั้งครรภ์ในประเทศไทยมีสิทธิ ลาคลอดได้สูงสุด 90 วัน นายจ้างคุ้มครอง 45 วันแรกในอัตราค่าจ้างปกติของลูกจ้างที่ตั้งครรภ์ และกองทุนประกันสังคมครอบคลุม 45 วันที่เหลือ

ภายใต้กฎหมายแรงงานไทย ลูกจ้างมีสิทธิลาป่วยโดยได้รับค่าจ้าง 30 วันต่อปี หากลูกจ้างขาดงานเนื่องจากเจ็บป่วยเกิน 3 วัน นายจ้างมีสิทธิขอใบรับรองแพทย์ได้

ชั่วโมงการทํางาน

นายจ้างและลูกจ้างสามารถตกลงเวลาทํางานกันได้ ตามกฎหมาย ชั่วโมงการทํางานต้องไม่เกิน 8 ชั่วโมงต่อวัน ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์ หรือรวม 48 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ซึ่งตามปกติพนักงานออฟฟิศจะทํางานตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 40 ชม. / สัปดาห์

ค่าล่วงเวลาปกติต้องจ่ายในอัตรา 1.5 เท่าของฐานเงินเดือนของพนักงาน โดยในวันหยุดสุดสัปดาห์จะเพิ่มขึ้นเป็น 3 เท่าของฐานเงินเดือน

ประกันสุขภาพ

ประเทศไทยมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสามรูปแบบ: ระบบสวัสดิการข้าราชการสําหรับพนักงานของรัฐและครอบครัว ประกันสังคมสําหรับพนักงานเอกชน (รวมถึงชาวต่างชาติด้วย ซึ่งจ่ายโดยนายจ้าง 750 บาทและ จ่ายโดยลูกจ้าง 750 บาท)

ค่าล่วงเวลาปกติต้องจ่ายในอัตรา 1.5 เท่าของฐานเงินเดือนของพนักงาน โดยในวันหยุดสุดสัปดาห์จะเพิ่มขึ้นเป็น 3 เท่าของฐานเงินเดือน

อัตราเงินเดือนขั้นต่ำในประเทศไทย

เงินเดือนขั้นต่ำ / เดือน สัญชาติ
50,000 THB ประเทศในยุโรป (ยกเว้นรัสเซีย) ออสเตรเลีย แคนาดา ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา
45,000 THB เกาหลีใต้ สิงคโปร์ ไต้หวัน และฮ่องกง
35,000 THB เอเชีย (ยกเว้นญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สิงคโปร์ ไต้หวัน ฮ่องกง กัมพูชา พม่า ลาว และเวียดนาม) และอเมริกาใต้ ยุโรปตะวันออก อเมริกากลาง เม็กซิโก ตุรกี รัสเซีย และแอฟริกาใต้
25,000 THB ประเทศในแอฟริกา (ยกเว้นแอฟริกาใต้) กัมพูชา พม่า ลาว และเวียดนาม

ภาษีเงินได้

เงินได้ที่ได้รับในประเทศไทย (รวมถึงโบนัสและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ) จะต้องเสียภาษีในอัตราต่อไปนี้:

เงินได้สุทธิ (บาท) อัตราภาษี
ไม่เกิน 150,000 0%
มากกว่า 150,000 แต่ไม่ถึง 300,000 5%
มากกว่า 300,000 แต่ไม่ถึง 500,000 10%
มากกว่า 500,000 แต่ไม่ถึง 750,000 15%
มากกว่า 750,000 แต่ไม่ถึง 1 ล้าน 20%
มากกว่า 1 ล้าน แต่ไม่ถึง 2 ล้าน 25%
มากกว่า 2 ล้าน แต่ไม่ถึง 5 ล้าน 30%
มากกว่า 5 ล้าน 35%

นายจ้างมีหน้าที่รับผิดชอบในการลงทะเบียนพนักงานใหม่กับสำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงการจ้างงานและการส่งข้อมูลค่าจ้างรายเดือน

พนักงานทุกคนต้องสมทบกองทุนประกันสังคมในจํานวนเท่ากับ 5% ของเงินเดือน สูงสุดไม่เกิน 750 บาทต่อเดือน

การเลิกจ้าง/การจ่ายเงินชดเชย

ตามกฎหมายแล้วไม่มีขั้นต่ำของระยะเวลาทดลองงานในประเทศไทย โดยทั่วไปนายจ้างจะกําหนดระยะเวลาทดลองงานที่ 119 วัน เนื่องจากสามารถเลิกจ้างได้ภายในกรอบเวลานี้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย

หากลูกจ้างทํางานให้นายจ้างอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ 120 วันขึ้นไป ลูกจ้างมีสิทธิได้รับเงินชดเชยตามอายุการทำงาน โดยอัตราค่าชดเชยมีดังต่อไปนี้:

อายุการทำงาน ค่าชดเชยการเลิกจ้าง
120 วัน แต่ไม่ครบ 1 ปี เงินเดือน 30 วัน
1 ปี แต่ไม่ครบ 3 ปี ค่าจ้าง 90 วัน
3 ปี แต่ไม่ครบ 6 ปี เงินเดือน 180 วัน
6 ปี แต่ไม่ครบ 10 ปี ค่าจ้าง 240 วัน
10 ปีขึ้นไป ค่าจ้าง 300 วัน

พนักงานสัญญาจ้างที่ถูกเลิกจ้างเมื่อสิ้นสุดสัญญาจะไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินชดเชย นายจ้างยังมีทางเลือกในการให้ค่าจ้างแก่ลูกจ้างแทนการให้ลูกจ้างทํางานในช่วงการแจ้งล่วงหน้า

การใช้ชีวิตในประเทศไทย

ประเทศไทยมีสิ่งน่าสนใจสําหรับทุกคน ตั้งแต่มหานครไฮเทค รีสอร์ทชายฝั่งทะเลที่มีชายหาดหลายไมล์ เกาะที่สวยสมบูรณ์แบบ ฟาร์มและทุ่งนาที่เต็มไปด้วยผลไม้และสัตว์แปลกใหม่ และภูเขาเขียวชอุ่มและอุทยานแห่งชาติอันกว้างใหญ่ที่ต้องไปสัมผัสด้วยตาตัวเอง

อาหารไทยไม่เพียงแค่อร่อยแต่ยังหาง่ายและราคาไม่แพง ดังนั้นคุณสามารถอยู่ดีกินดีได้ไม่ว่าคุณจะชอบใช้จ่ายไปกับมื้ออาหารมากแค่ไหนก็ตาม คุณสามารถพบอาหารริมทางรสเยี่ยมได้ทั่วทุกพื้นที่ ดังนั้นคุณไม่จำเป็นต้องเดินทางไกลเพื่อที่จะหาของอร่อยกิน

ประเทศไทยเป็นประเทศที่สวยงามและหลากหลายอย่างแท้จริงซึ่งมีการผสมผสานที่เป็นเอกลักษณ์น่าหลงใหลของวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมและทันสมัย นี่คือประเทศที่มองไปยังอนาคตในขณะที่ยังคงมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับประวัติศาสตร์ ชาวต่างชาติสามารถเพลิดเพลินกับสิ่งที่ดีที่สุดของโลกสมัยใหม่พร้อมอาศัยอยู่อย่างหรูหราในราคาที่เอื้อมถึง หรือเพลิดเพลินกับชีวิตที่เรียบง่ายในชนบทหากนั่นเป็นความชื่นชอบของพวกเขา

" ประเทศไทยเป็นที่ที่ทุกความเป็นไปได้อยู่ตรงหน้าคุณ "
ฝากข้อความถึงเรา!

ทีมงานของเราพร้อมให้ความช่วยเหลือ ส่งคําขอหรือคําถามของคุณและเราจะติดต่อกลับหาคุณในไม่ช้า นอกจากนี้คุณยังสามารถติดต่อเราบนโซเชียลมีเดียหรือทางโทรศัพท์ เรารอที่จะได้ยินจากคุณ

กรีนทาวเวอร์
3656/49-52 ถนนพระราม 4 อาคารกรีนทาวเวอร์ ชั้น 16 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย
โทรศัพท์: +66 (0) 2168 4900-9
แฟกซ์: +66 (0) 2168 4999
info@ata-services.com
www.ata-services.com
ออฟฟิศ ทาวเวอร์ บางนา
2/51 บางนาคอมเพล็กซ์ ชั้น 11 ซอยบางนาตราด 25 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 ประเทศไทย
โทรศัพท์: +66 (0) 2744 3180-9
แฟกซ์: +66 (0) 2744 3177
info@ata-services.com
www.ata-services.com
กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่าง    ATA Services © 2023 สงวนลิขสิทธิ์