จ้างพนักงานในเวียดนามได้อย่างง่ายดาย

ATA PEO Services ช่วยลดความยุ่งยากสําหรับธุรกิจของคุณในกระบวนการจ้างพนักงานในประเทศเวียดนาม บรรเทาความกังวลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบท้องถิ่น โครงสร้างภาษีที่ซับซ้อน และช่วยดูแลการทำเงินเดือนทั่วโลก ด้วยการสนับสนุนที่ครอบคลุมของ ATA ความต้องการในการจ้างงานระหว่างประเทศของคุณจะได้รับการจัดการอย่างเชี่ยวชาญ

ค่าเงิน
ดงเวียดนาม (VND)

เมืองหลวง
ฮานอย

ภาษาราชการ
เวียดนาม

รอบบัญชีเงินเดือน
รายเดือนหรือรายปักษ์

คุณสามารถจ้างพนักงานในเวียดนามได้โดยไม่จําเป็นต้องมีนิติบุคคล

โดยปกติธุรกิจของคุณจำเป็นต้องมีนิติบุคคลในการจ้างพนักงานในประเทศเวียดนาม นั่นหมายความว่าต้องมีการจัดตั้งสํานักงานท้องถิ่น มีการจดทะเบียนที่อยู่นั้นเป็นบริษัทย่อย และมีการเปิดบัญชีกับธนาคารท้องถิ่น โดยตลอดกระบวนการจัดการผลประโยชน์ เงินเดือน ภาษี และกฎหมายทรัพยากรบุคคลในระดับภูมิภาคนี้อาจใช้เวลานานหลายเดือน

เวียดนามมีกฎระเบียบแยกต่างหากสําหรับผู้รับจ้างเมื่อเทียบกับพนักงานประจำ ทําให้จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องระวังการจัดประเภทที่ไม่ถูกต้องเพื่อหลีกเลี่ยงบทลงโทษที่อาจเกิดขึ้น ATA ช่วยอำนวยความสะดวกในการจ้างพนักงานในประเทศเวียดนาม เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการเป็นไปอย่างรวดเร็ว เรียบง่าย และเป็นไปตามข้อกําหนด นอกจากนี้แพลตฟอร์มของเรายังทํางานโดยอัตโนมัติ เช่น การรวบรวมเอกสารภาษี เงินเดือน ผลประโยชน์และอื่น ๆ

พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญของเรา

คู่มือฉบับย่อเกี่ยวกับการจ้างงานในเวียดนามของเรา

ไปที่แท็บด้านล่างเพื่อเรียนรู้ทุกสิ่งที่คุณจําเป็นต้องรู้เกี่ยวกับการจ้างพนักงานในเวียดนาม

ข้อกําหนดค่าแรงขั้นต่ำ
ค่าจ้างขั้นต่ำในเวียดนามเฉลี่ยอยู่ที่ 3,036,880 VND / เดือนตั้งแต่ 2008 จนถึง 2023
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ช่วงของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแตกต่างกันไปตั้งแต่ 5% ถึง 35% และคํานวณโดยใช้อัตราก้าวหน้า
ประเภทของการลา ระยะเวลา
วันลาพักร้อน/วันลากิจ 12 วัน
ลาป่วย 30 วัน
ลาคลอด 24 สัปดาห์
กระบวนการเลิกจ้าง

กระบวนการเลิกจ้างมักจะเกี่ยวข้องกับระยะเวลาการแจ้งล่วงหน้าที่สมเหตุสมผลจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง การยื่นอาจไม่จําเป็นในบางกรณี เช่น การยุติกิจการ  ข้อกําหนดเพิ่มเติมสําหรับการเลิกจ้างอาจขึ้นอยู่กับเหตุผลในการเลิกจ้างตามที่ระบุไว้ด้านล่าง

เหตุผลในการบอกเลิกสัญญา ในวันสุดท้ายของการจ้างงาน
การสิ้นสุดของสัญญาจ้างแรงงาน ไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
การบอกเลิกสัญญาฝ่ายเดียวโดยชอบด้วยกฎหมายของลูกจ้าง 30 วันสําหรับสัญญาจ้างที่มีกำหนดเวลา หรือ 45 วัน สำหรับสัญญาจ้างที่ไม่มีกําหนด
ระยะเวลาการแจ้งล่วงหน้า

พนักงานในเวียดนามที่ยังอยู่ในช่วงทดลองงานจะต้องแจ้งยกเลิกสัญญาล่วงหน้าสูงสุด 30 วัน ในทางกลับกัน ผู้ที่ครบกําหนดทดลองงานแล้วจะต้องมีระยะเวลาการแจ้งไม่เกิน 45 วัน

ค่าชดเชย

ค่าชดเชยจะคํานวณเป็นครึ่งหนึ่งของเงินเดือนหนึ่งเดือนสําหรับการทำงานในทุกปี

ตามกฎหมายการจ้างงานในเวียดนาม พนักงานมีสิทธิได้รับผลประโยชน์ตามกฎหมาย ผลประโยชน์เหล่านี้ประกอบด้วยประกันสุขภาพซึ่งนายจ้างทุกคนต้องจัดหาให้ลูกจ้างของตน กฎหมายแรงงานได้กําหนดประกันไว้สามประเภทหลัก ได้แก่ ประกันการว่างงาน ประกันสังคม และประกันสุขภาพ นอกจากนี้นายจ้างในเวียดนามจะต้องร่วมสมทบในกองทุนเพื่อการเกษียณอายุที่รวมถึงเงินบํานาญผ่านโครงการบํานาญของรัฐที่เรียกว่าประกันสังคมและเอกชนซึ่งบริหารงานโดยสํานักงานประกันสังคม (SIA) นอกจากนี้ ในเวียดนามถือเป็นเรื่องปกติที่จะจ่ายเงินเดือนที่ 13 ในเทศกาลตรุษจีนหรือสิ้นปี

หลังจากที่ลูกค้าลงนามใน SOW แล้ว กระบวนการดูแลพนักงานใหม่มักจะใช้เวลาสองถึงสามวันทําการ

สัญญาจ้างพนักงาน
ในเวียดนามสัญญาการจ้างงานจะต้องร่างเป็นภาษาเวียดนามหรือสองภาษา (ภาษาเวียดนามและภาษาอังกฤษหากเป็นไปได้) สัญญาจะต้องมีข้อมูลที่ครอบคลุมเกี่ยวกับนายจ้าง รวมถึงข้อกําหนดและเงื่อนไขการจ้างงาน ผลประโยชน์ การลา และเบี้ยเลี้ยง
ระยะเวลาทดลองงาน
ตามประมวลกฎหมายแรงงานปัจจุบันระยะเวลาทดลองงานต้องไม่เกินขีดจํากัดตามกฎหมายและไม่สามารถขยายระยะเวลาออกไปได้ สําหรับตําแหน่งผู้จัดการ ขีดจํากัด คือ 180 วันตามกฎหมายองค์กรเวียดนาม ในขณะที่ตําแหน่งที่ต้องการวุฒิปริญญาหรือสูงกว่า ขีดจํากัดคือ 60 วัน
ฝากข้อความถึงเรา!

ทีมงานของเราพร้อมให้ความช่วยเหลือ ส่งคําขอหรือคําถามของคุณและเราจะติดต่อกลับหาคุณในไม่ช้า นอกจากนี้คุณยังสามารถติดต่อเราบนโซเชียลมีเดียหรือทางโทรศัพท์ เรารอที่จะได้ยินจากคุณ

กรีนทาวเวอร์

3656/49-52 ถนนพระราม 4 อาคารกรีนทาวเวอร์ ชั้น 16 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย

แฟกซ์: +66 (0) 2168 4999
ออฟฟิศ ทาวเวอร์ บางนา

2/51 บางนาคอมเพล็กซ์ ชั้น 11 ซอยบางนาตราด 25 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 ประเทศไทย

แฟกซ์: +66 (0) 2744 3177
กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่าง    ATA Services © 2024 สงวนลิขสิทธิ์