จ้างพนักงานในสิงคโปร์ได้อย่างง่ายดาย

ATA PEO Services ช่วยลดความยุ่งยากสําหรับธุรกิจของคุณในกระบวนการจ้างพนักงานในประเทศสิงคโปร์ บรรเทาความกังวลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบท้องถิ่น โครงสร้างภาษีที่ซับซ้อน และช่วยดูแลการทำเงินเดือนทั่วโลก ด้วยการสนับสนุนที่ครอบคลุมของ ATA ความต้องการในการจ้างงานระหว่างประเทศของคุณจะได้รับการจัดการอย่างเชี่ยวชาญ

ค่าเงิน
ดอลลาร์สิงคโปร์ (SGD)

เมืองหลวง
สิงคโปร์

ภาษาราชการ
ภาษาอังกฤษ

รอบบัญชีเงินเดือน
รายเดือน

คุณสามารถจ้างพนักงานในสิงคโปร์ได้โดยไม่จําเป็นต้องมีนิติบุคคล

โดยปกติธุรกิจของคุณจำเป็นต้องมีนิติบุคคลในการจ้างพนักงานในประเทศสิงคโปร์ นั่นหมายความว่าต้องมีการจัดตั้งสํานักงานท้องถิ่น มีการจดทะเบียนที่อยู่นั้นเป็นบริษัทย่อย และมีการเปิดบัญชีกับธนาคารท้องถิ่น โดยตลอดกระบวนการจัดการผลประโยชน์ เงินเดือน ภาษี และกฎหมายทรัพยากรบุคคลในระดับภูมิภาคนี้อาจใช้เวลานานหลายเดือน

สิงคโปร์มีกฎระเบียบแยกต่างหากสําหรับผู้รับจ้างเมื่อเทียบกับพนักงานประจำ ทําให้จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องระวังการจัดประเภทที่ไม่ถูกต้องเพื่อหลีกเลี่ยงบทลงโทษที่อาจเกิดขึ้น ATA ช่วยอำนวยความสะดวกในการจ้างพนักงานในประเทศสิงคโปร์ เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการเป็นไปอย่างรวดเร็ว เรียบง่าย และเป็นไปตามข้อกําหนด นอกจากนี้แพลตฟอร์มของเรายังทํางานโดยอัตโนมัติ เช่น การรวบรวมเอกสารภาษี เงินเดือน ผลประโยชน์และอื่น ๆ

พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญของเรา

คู่มือฉบับย่อเกี่ยวกับการจ้างงานในสิงคโปร์ของเรา

ไปที่แท็บด้านล่างเพื่อเรียนรู้ทุกสิ่งที่คุณจําเป็นต้องรู้เกี่ยวกับการจ้างพนักงานในสิงคโปร์

ข้อกําหนดค่าแรงขั้นต่ำ
ไม่มีค่าแรงขั้นต่ำที่ถูกกำหนดไว้ในสิงคโปร์ นั่นหมายความว่าคนงานไม่มีสิทธิ์ได้รับอัตราค่าแรงขั้นต่ำ ทั้งนี้ พวกเขาต้องเจรจาต่อรองอัตราค่าจ้างกับนายจ้างผ่านการเจรจาต่อรองร่วมกันหรือวิธีการอื่น ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าจะได้รับค่าจ้างที่เป็นธรรม
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ช่วงของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแตกต่างกันไปตั้งแต่ 0% ถึง 22% และคํานวณโดยใช้อัตราก้าวหน้า อัตราภาษีทั้งหมดอาจได้รับอิทธิพลจากปัจจัยเพิ่มเติมเช่นสถานะครัวเรือนและจํานวนบุตร


ประเภทของการลา ระยะเวลา
วันลาพักร้อน/วันลากิจ 7 วัน
ลาป่วย 14 วัน
ลาคลอด 16 สัปดาห์
กระบวนการเลิกจ้าง

สัญญาจ้างงานในสิงคโปร์อาจถูกยกเลิกภายใต้สถานการณ์ต่อไปนี้ ลูกจ้างลาออก นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างเนื่องจากการประพฤติมิชอบ หรือสัญญาหรือโครงการสิ้นสุดลง หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตัดสินใจบอกเลิกสัญญาจะต้องแจ้งให้ทราบตามข้อกําหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาการให้บริการ

ระยะเวลาการแจ้งล่วงหน้า

ระยะเวลาการแจ้งล่วงหน้าสําหรับพนักงานชาวสิงคโปร์อยู่ที่สูงสุด 30 วัน

ค่าชดเชย

โดยทั่วไปการจ่ายเงินชดเชยเลิกจ้างในสิงคโปร์จะยึดแนวคิด Responsible Retrenchment ซึ่งให้พนักงานที่ทำงานอย่างน้อยสองปีในบริษัทมีสิทธิ์ได้รับผลประโยชน์ จํานวนผลประโยชน์กรณีเลิกจ้างตามปกติจะเทียบเท่ากับเงินเดือนสองสัปดาห์ถึงหนึ่งเดือนต่ออายุงานหนึ่งปี โดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์ทางการเงินของบริษัท

สิทธิประโยชน์ตามกฎหมายของสิงคโปร์ครอบคลุมองค์ประกอบหลายประการ เช่น แผนออมเพื่อการเกษียณอายุภาคบังคับของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกลาง (CPF) ซึ่งต้องได้รับเงินสมทบจากพลเมืองสิงคโปร์และผู้อยู่อาศัยถาวรทุกคน นายจ้างต้องลงทะเบียนลูกจ้างใน CPF โดยไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้
ผลประโยชน์ตามกฎหมายอื่น ๆ ได้แก่ สิทธิการลาประจําปี การลาคลอดบุตร การลาป่วย และการลาดูแลบุตรโดยได้ค่าจ้าง

หลังจากที่ลูกค้าลงนามใน SOW แล้ว กระบวนการดูแลพนักงานใหม่มักจะใช้เวลาสองถึงสามวันทําการ

สัญญาจ้างพนักงาน
สัญญาจ้างงานในสิงคโปร์สามารถเกิดขึ้นได้ผ่านข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษร ปากเปล่า หรือโดยนัย อย่างไรก็ตามกระทรวงแรงงานแนะนําว่าสัญญาที่เป็นลายลักษณ์อักษรควรหลีกเลี่ยงข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้น
แม้ว่าจะไม่มีข้อกําหนดด้านภาษาสำหรับสัญญาจ้างงาน แต่ภาษาอังกฤษมักใช้เป็นสื่อกลางในธุรกิจส่วนใหญ่
ระยะเวลาทดลองงาน
ในสิงคโปร์ เป็นเรื่องปกติที่บริษัทต่าง ๆ จะให้พนักงานใหม่เริ่มต้นทดลองงานหกเดือน หลังจากนั้นสัญญาจ้างจะสิ้นสุดลง หากนายจ้างประสงค์จะจ้างพนักงานใหม่ต่อโดยการเสนอตำแหน่งงานถาวร นายจ้างจะต้องร่างสัญญาจ้างฉบับใหม่
ฝากข้อความถึงเรา!

ทีมงานของเราพร้อมให้ความช่วยเหลือ ส่งคําขอหรือคําถามของคุณและเราจะติดต่อกลับหาคุณในไม่ช้า นอกจากนี้คุณยังสามารถติดต่อเราบนโซเชียลมีเดียหรือทางโทรศัพท์ เรารอที่จะได้ยินจากคุณ

กรีนทาวเวอร์

3656/49-52 ถนนพระราม 4 อาคารกรีนทาวเวอร์ ชั้น 16 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย

แฟกซ์: +66 (0) 2168 4999
ออฟฟิศ ทาวเวอร์ บางนา

2/51 บางนาคอมเพล็กซ์ ชั้น 11 ซอยบางนาตราด 25 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 ประเทศไทย

แฟกซ์: +66 (0) 2744 3177
กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่าง    ATA Services © 2024 สงวนลิขสิทธิ์